DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rok 2020


OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina
 

ze dne 6. 4. 2020
o období déle trvajícího nadměrného sucha
Na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Kraje Vysočina ze dne 12. července 2016 č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6. 4. 2020 do odvolání. Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje. Toto oznámení pozbývá účinnosti dnem vydání oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina v. r.
-------------------
Pozn.:
v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje je v tomto období zakázáno:
- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
- používání pyrotechnických výrobků,
- používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
- jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.
- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).


Tento zákaz se vztahuje na místa uvedená v čl. 2 odst. 2, kterými jsou:
- lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
- suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
- plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
- sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.

 

Celý text nařízení kraje je zveřejněn zde:
https://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4074915

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina - ke stažení zde >>

Text nařízení - ke stažení zde >>


Veřejné vyhlášky


Veřejná vyhláška MZE - opatření obecné povahy - Zveřejněno elektronicky 15. 4. 2020

Veřejná vyhláška - oznámení opětovného veřejného projednávání návrhu aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - zveřejněno elektronicky 7. 4. 2020


 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y


Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, příslušný dle ust. § 124 odst.
1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu ke stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na
veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřad“), po projednání
s dotčeným orgánem Policií ČR, KŔ policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby,
dopravním inspektorátem Třebíč pod č.j. KRPJ-30887-1/ČJ-2020-161006 ze dne 10.3.2020
a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) vydává
opatření obecné povahy, kterým se
stanoví
přechodná úprava provozu na silnicích č. II/360 (křiž. se sil.č. II/390 - hr.býv. okresu Třebíč),
II/390 (křiž. se sil.č. III/36056 - křiž. se sil.č. III/39017), III/36057( Rudíkov – křiž. s II/360),
III/36058 (křiž. s II/360 – Rudíkov), III/36056 ( křiž. s II/360 - křiž. s II/390), III/39013 (křiž.
s II/360 - křiž. s II/390), III/34910 (Vlčatín – křiž. s II/360), III/39014 (křiž. s II/390)

Celé znění vyhlášky ke stažení ZDE >>

Přílohy veřejné vyhlášky ke stažení ZDE >> Kanalizace Nárameč    Oslavička - Rudíkov

        - Zveřejněno elektronicky 12. 3. 2020

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A HY

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, příslušný dle ust. § 124 odst.

1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu ke stanovení

místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na

veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřad“), po projednání

s dotčeným orgánem Policií ČR, KŔ policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby,

dopravním inspektorátem Třebíč pod č.j. KRPJ-124770-1/ČJ-2019-161006DP-AUG ze dne

19.11.2019 a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)

vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč

Příloha - pracovní místa ke stažení ZDE >>

        -    Zveřejněno elektronicky 30. 1. 2020